Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wniosek o zapewnienie dostępności


Instrukcja wypełniania

Wypełnij ten wniosek, jeżeli potrzebujesz zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Na podstawie przesłanych danych podmiot publiczny ustali Twoje prawo do żądania dostępności i je zrealizuje lub zapewni dostęp alternatywny. Wniosek możesz także wykorzystać do zgłoszenia dotyczącego zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej NFOŚiGW, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

  1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI.
  2. Wypełnij wszystkie pola.
  3. We wniosku podaj swoje dane kontaktowe oraz sposób w jaki chcesz uzyskać odpowiedź na złożony wniosek, a także możesz wskazać alternatywny sposób dostępu.

Twoje dane


Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jako (zaznacz jedną z poniższych możliwości):


Zakres wniosku


1. Jako barierę w dostępności wskazuję:*

2. Proszę, aby zapewnili mi Państwo dostępność:*

Jeśli chcesz wybrać zapewnienie innej dostępności, ponownie wypełnij formularz i prześlij.

3. Proszę o zapewnienie dostępności poprzez:*

4. Proszę o sprecyzowanie jakiego naboru wniosków dotyczy problem lub wskazanie zagadnienia i opisanie elementu, który jest niedostępny:*

Doprecyzuj jakiego programu/naboru dotyczy wniosek oraz o jakim aspekcie dostępności: informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej czy architektonicznej, jest mowa w złożonym wniosku, biorąc pod uwagę wymagania, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Sposób kontaktu*Data i podpis*


Załączniki


Warunki załączników:
- maksymalnie 2MB rozmiaru jednego pliku
- maksymalnie 5 plików
- możliwe rozszerzenia plików: jpg, jpeg, docx, doc, docm, dot, pdf, xlsx, xlsm, xlsb, xltx